Tin tức

Kỉ niệm ngày quốc tế Gia đình 15/5

[English below]
Ngày Quốc tế Gia đình được Đại hội đồng LHQ tuyên bố vào năm 1993 với nghị quyết A / RES / 47/237 và phản ánh tầm quan trọng của cộng đồng quốc tế đối với gia đình.
 
 
Chủ đề Quốc tế Gia đình năm 2021: Gia đình và công nghệ mới.
 
Tiếp theo chủ đề của phiên họp thứ 59 của Ủy ban Phát triển xã hội: “Xã hội vừa chuyển đổi sang phát triển bền vững: vai trò của công nghệ kỹ thuật số đối với sự phát triển xã hội và hạnh phúc của tất cả mọi người” năm 2021, việc chấp hành Ngày Quốc tế Gia đình tập trung vào tác động của công nghệ mới đối với hạnh phúc của các gia đình.
 
Xu hướng lớn, bao gồm công nghệ mới, sự thay đổi nhân khẩu học, đô thị hóa nhanh chóng và xu hướng di cư, cũng như biến đổi khí hậu, đã và đang định hình đáng kể thế giới của chúng ta.
 
Đại dịch COVID-19 kéo dài đã chứng tỏ tầm quan trọng của công nghệ kỹ thuật số đối với công việc, giáo dục và truyền thông. Đại dịch đã thúc đẩy những thay đổi về công nghệ đã và đang diễn ra cả trong xã hội và nơi làm việc, bao gồm việc mở rộng việc sử dụng các nền tảng kỹ thuật số và các đổi mới công nghệ liên quan như điện toán đám mây, sử dụng dữ liệu lớn và thuật toán.
 
Để chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm ba mươi năm Năm Quốc tế về Gia đình, 2024 (IYF + 30), Liên hợp quốc nhằm nâng cao nhận thức về các xu hướng lớn đã nêu ở trên và các chính sách hướng tới gia đình đáp ứng để giải quyết các ảnh hưởng của chúng.
-----------------------------------------------------------
The International Day of Families is observed on the 15 May every year. The Day was proclaimed by the UN General Assembly in 1993 with resolution A/RES/47/237 and reflects the importance the international community attaches to families.
 
2021 Theme: Families and New Technologies
Following up on the theme of the 59th session of the Commission for Social Development: “Socially just transition towards sustainable development: the role of digital technologies on social development and well-being of all” the 2021 observance of the International Day of Families focuses on the impacts of new technologies on the well-being of families.
 
Megatrends, including new technologies, demographic shifts, rapid urbanization, and migration trends, as well as climate change, have been dramatically shaping our world.
 
The prolonged COVID-19 pandemic demonstrated the importance of digital technologies for work, education and communication. The pandemic has accelerated technological changes that had already been under way both in society and at work, including the expanded use of digital platforms and related technological innovations like cloud computing and the use of big data and algorithms.
 
In preparation for the Thirtieth Anniversary of the International Year of the Family, 2024 (IYF+30) the United Nations aims to raise awareness of megatrends noted above and responsive family-oriented policies to tackle their effects.

Đối tác của chúng tôi

Liên hệ bán hàng
lên đầu trang