Tin tức

Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học 22/5

[English below]

Đại hội đồng Liên hợp quốc vào tháng 12 năm 2000, đã thông qua ngày 22 tháng 5 là Ngày Quốc tế Đa dạng Sinh học.

Đúng như tên gọi, Ngày Quốc tế Đa dạng Sinh học được tổ chức nhằm nâng cao và tạo nhận thức về các vấn đề đa dạng sinh học. Chủ đề của ngày năm nay đã được hoàn thiện là “Chúng tôi là một phần của giải pháp #ForNature.” Ý tưởng đằng sau việc chọn điều này làm chủ đề là thu hút sự chú ý của mọi người đối với thực tế rằng đa dạng sinh học tiếp tục là câu trả lời cho một số thách thức phát triển bền vững.

Trên thực tế, chủ đề của năm nay tiếp tục với động lực được tạo ra vào năm 2020. Chủ đề của năm ngoái là “Các giải pháp của chúng tôi có trong tự nhiên.” Ý tưởng chính đằng sau các chủ đề này là truyền tải đến mọi người rằng việc bảo tồn và xây dựng lại sự đa dạng sinh học có thể giúp nhân loại tìm thấy giải pháp cho những vấn đề nghiêm trọng như biến đổi khí hậu, các vấn đề sức khỏe. Các chiến dịch kỷ niệm và nâng cao nhận thức về ngày này trong năm nay sẽ chỉ được thực hiện hầu như do đại dịch coronavirus đang diễn ra.

Mọi người đang được khuyến khích sử dụng tối đa phương tiện truyền thông xã hội và các phương tiện khác để tạo và nâng cao nhận thức về ngày này. Rất nhiều hội thảo, cuộc thi trực tuyến và các hoạt động thú vị đang được lên kế hoạch bởi các nhóm và cá nhân đam mê đa dạng sinh học. Các sự kiện này đang được tổ chức ở cả cấp quốc gia và quốc tế.

-----------------------------------

The United Nations General Assembly in December 2000, adopted May 22 as International Day for Biological Diversity.

As the name suggests, International Day for Biological Diversity is observed to raise and create awareness about biodiversity issues. The theme of the day this year has been finalised as, “We’re part of the solution #ForNature." The idea behind choosing this as the theme is to draw people’s attention towards the fact that biodiversity continues to be the answer for a significant number of sustainable development challenges.

This year’s theme is in fact in continuation with the momentum generated in 2020. Last year’s theme was, “Our solutions are in nature." The main idea behind these themes is to convey to people that conservation and rebuilding of bio diversity can help mankind find solutions to things as serious as climate change, health issues. The celebration and awareness campaigns of the day this year will only be done virtually due to the ongoing coronavirus pandemic.

People are being urged to make the most use of social media and other mediums to create and raise awareness about the day. Quite a few seminars, online contests and interesting activities are being planned by groups and individuals who are passionate about bio diversity. These events are being organised at both national and international level.

Đối tác của chúng tôi

Liên hệ bán hàng
lên đầu trang